નવ કરશો કોઇ શોક

નવ કરશો કોઇ શોક – રસિકડાં, નવ કરશો કોઇ શોક – ટેક. યથાશક્તિ રસપાન કરાવ્યું, સેવા કીધી બનતી – રસિકડાં. પ્રેમી અંશને રુદન આવશે, શઠ હરખાશે મનથી – રસિકડાં.

Continue Reading નવ કરશો કોઇ શોક

આ તે શા તુજ હાલ, સુરત…

આ તે શા તુજ હાલ, ‘સુરત સોનાની મૂરત’, થયા પૂરા બેહાલ, સુરત તુજ રડતી સૂરત ! અરે હસી હસીને રડી, ચડી ચડી પડી તું બાંકી; દીપી કુંદનમાં જડી, પડી રે કથીરે ઝાંખી.

Continue Reading આ તે શા તુજ હાલ, સુરત…

વર્ષા

અંધારી આ રજની સજની, મેઘબિહામણી રે, વારે વારે દરશન દઈ, ચોંકવે દામણી રે; ધો ધો ધો ધો, ઉદક પડતું, પહાણ ઉપેર ભારી, દેખી સંધું ક્યમ ન ટટળું નાથ સારુ હું નારી ?

Continue Reading વર્ષા

સંયોગવર્ણન

સંયોગ ટૂંકો વરણૂં હવે તે, વાંચી સુણીને સુખિ રોહ હેતે; ડાહ્યાં થઈ જે કરશે વિલાસ, તેને જ સાચી મુક્તીનિ આશ.

Continue Reading સંયોગવર્ણન

કબીરવડ

ભૂરો ભાસ્યો ઝાંખો, દૂરથી ધૂમસે પહાડ સરખો, નદી વચ્ચે ઊભો, નિરભયપણે એકસરખો; દીસ્યો હાર્યો જોદ્ધો, હરિ તણું હ્રદે ધ્યાન ધરતો, સવારે એકાંતે, કબીરવડ એ શોક હરતો.

Continue Reading કબીરવડ

અવસાન સંદેશ

નવ કરશો કોઇ શોક – રસિકડાં, નવ કરશો કોઇ શોક – ટેક. યથાશક્તિ રસપાન કરાવ્યું, સેવા કીધી બનતી – રસિકડાં. પ્રેમી અંશને રુદન આવશે, શઠ હરખાશે મનથી – રસિકડાં.

Continue Reading અવસાન સંદેશ

ચોમાસામાં વનવર્ણન

કેવો ઠંડો પવન અતિશે જોરમાં આવતો રે, આ ! આ આવી ઝડપથી બહુ વાદળી કાળી જો રે, ઓહો ! કેવું પડું પડું કરે ઘોર આકાશ ભારે, ઓહો ! આવ્યો ખૂબ તૂટી પડ્યો મેઘ મોટી જ ધારે.

Continue Reading ચોમાસામાં વનવર્ણન

મર્દ તેહનું નામ

મર્દ તેહનું નામ, સમો આવ્યો કે ચાલે; કનક કામિની તજી, સજી રણમાં મ્હાલે. મર્દ તેહનું નામ, ડરે નહિ રણે જવાથી; હોંશે ચડે તોખાર, ડગે નહિ રિપુ મળ્યાથી.

Continue Reading મર્દ તેહનું નામ