સાગર અને શશી

 • Post category:Kavi Kant / Poems
 • Reading time:1 min(s) read

આજ,મહારાજ ! જલ ઉપર ઉદય જોઇને ચંદ્રનો, હૃદયમાં હર્ષ જામે, સ્નેહઘન કુસુમવન વિમલ પરિમલ ગહન, નિજ ગગનમાંહિ ઉત્કર્ષ પામે; પિતા, કાલના સર્વ સંતાપ શામે !

Continue Reading સાગર અને શશી

હિંદમાતાને સંબોધન

 • Post category:Kavi Kant / Poems
 • Reading time:1 min(s) read

ઓ હિંદ ! દેવભૂમિ ! સંતાન સૌ તમારાં ! કરીએ મળીને વંદન ! સ્વીકારજો અમારાં ! હિંદુ અને મુસલ્મિન : વિશ્વાસી, પારસી, જિન : દેવી ! સમાન રીતે સંતાન સૌ તમારાં !

Continue Reading હિંદમાતાને સંબોધન

વિપ્રયોગ

 • Post category:Kavi Kant / Poems
 • Reading time:1 min(s) read

"આકાશે એની એ તારા : એની એ જ્યોત્સ્નાની ધારા : તરુણ નિશા એની એ : દારા - . ક્યાં છે એની એ ? "શું એ હાવાં નહિ જોવાની ? આંખડલી શું નહિ લ્હોવાની ?

Continue Reading વિપ્રયોગ

અતિજ્ઞાન

 • Post category:Kavi Kant / Poems
 • Reading time:1 min(s) read

ઉદ્ગ્રીવ દ્રષ્ટિ કરતાં નભ શૂન્ય ભાસે, ઝાંખી દિશા પણ જણાય, અનિષ્ટ પાસે, જામી ગઈ તરત ઘોર,કરાલ રાત, લાગી બધે પ્રસરવા પુર માંહી વાત. ઇન્દ્રપ્રસ્થજનો આજે વિચાર કરતા હતા; એક બાબતને માટે શંકા સૌ ધરતા હતા.

Continue Reading અતિજ્ઞાન

શરદ પૂનમની રઢિયાળી સદા

 • Post category:Kavi Kant / Poems
 • Reading time:1 min(s) read

શરદ પૂનમની રઢિયાળી સદા, મને સાંભરે આપણી રાત, સખી ! હસે આકાશે ચંદ્રમા, તારા લસે; મને સાંભરે આપણી રાત, સખી !

Continue Reading શરદ પૂનમની રઢિયાળી સદા

Tane Hu Jouu Chu – kavi kant poems

 • Post category:Kavi Kant / Poems
 • Reading time:1 min(s) read

તને હું જોઉં છું, ચંદા! કહે ! તે એ જુએ છે કે ? અને આ આંખની માફક - કહે, તેની રુએ છે કે ? અને તવ નેત્રમાં તે નેત્રનું પ્રતિબિંબ જોવાને વખત હું ખોઉ તેવો શું - કહે, તે એ ખુએ છે કે ?

Continue Reading Tane Hu Jouu Chu – kavi kant poems