એક ઘા

  • Post category:Kalapi / Poems
  • Reading time:1 min(s) read

તે પંખીની ઉપર પથરો ફેંકતા ફેફી દીધો, છૂટ્યો તે ને અરરર! પડી ફાળ હૈયા મહીં તો! રે રે! લાગ્યો દિલ પર અને શ્વાસ રૂંધાઇ જાતાં, નીચે આવ્યું તરુ ઉપરથી પાંખ ઢીલી થતાંમાં.

Continue Reading એક ઘા

સનમની શોધ

  • Post category:Kalapi / Poems
  • Reading time:0 min(s) read

પેદા થયો છું ઢૂંઢવા તુંને, સનમ! ઉંમર ગુઝારી ઢૂંઢતાં તુંને, સનમ!

Continue Reading સનમની શોધ

એક આગિયાને

  • Post category:Kalapi / Poems
  • Reading time:1 min(s) read

તુજ પાંખ ચળકે પર્ણનાં ઝુંડો મહીં ચક્રો રચી બ્રહ્માંડને પોષી રહી તે દ્રષ્ટિ અહીં એ છે નકી તુજ ઉદરપોષણમાં તને તુજ રૂપ ઉપયોગી થતું તુજ નેત્ર આગળ દીવડો કૈં શ્રમ વિના દેખાડતું

Continue Reading એક આગિયાને

રખોપીઆને

  • Post category:Kalapi / Poems
  • Reading time:1 min(s) read

ફેંકી દેને તુજ કરથી આ પથ્થરો, ગોફણી આ, મ્હારે આવી મુજ ચમનમાં જોઈએ કૃરતા ના; જે પંખીડા મુજ ચમનને લાગતાં ઘા ન છોડે, તે પંખી છો મુજ ફલફૂલો ચાખતાં પૂર્ણ હર્ષે.

Continue Reading રખોપીઆને

નિર્દોષ પંખીને

  • Post category:Kalapi / Poems
  • Reading time:0 min(s) read

તે પંખીની ઉપર પથરો ફેકતાં ફેકી દીધો, છૂટયો તે, ને અરરર પડી ફાળ હૈયા મહીં તો. રે રે! લાગ્યો દિલ પર અને શ્વાસ રૂંધાઈ જાતાં, નીચે આવ્યું તરુ ઉપરથી પાંખ ઢીલી થતાંમાં.

Continue Reading નિર્દોષ પંખીને