સાહબ હૈ રંગરેજ

 • Post category:Kabir / Poems
 • Reading time:1 min(s) read

સાહબ હૈ રંગરેજ, ચુનરિ મોરિ રંગ ડારી. સ્યાહી રંગ છુડાય કે રે, દિયો મજીઠા રંગ ધોવે સે છૂટે નહિં રે, દિન દિન હોત સુ-રંગ ... સાહબ હૈ

Continue Reading સાહબ હૈ રંગરેજ

જનમ તેરા બાતોં હી બીત ગયો

 • Post category:Kabir / Poems
 • Reading time:1 min(s) read

જનમ તેરા બાતોં હી બીત ગયો… તુને કબહુ ન રામ કહ્યો, તુને કબહુ ન કૃષ્ણ કહ્યો… જનમ તેરા પાંચ બરસકા ભોલા ભાલા, અબ તો બીસ ભયો, મકર પચીસી માયા કારન, દેશ વિદેશ ગયો… જનમ તેરા

Continue Reading જનમ તેરા બાતોં હી બીત ગયો

કર સાહબ સે પ્રીત

 • Post category:Kabir / Poems
 • Reading time:1 min(s) read

કર સાહબ સે પ્રીત, રે મન, કર સાહબ સે પ્રીત ઐસા સમય બહુરિ નહીં પૈહો ગઈ હૈ અવસર બીત તન સુંદર છબી દેખ ન ભૂલો યે બાલોં કી રીત ... રે મન

Continue Reading કર સાહબ સે પ્રીત

મન મસ્ત હુઆ

 • Post category:Kabir / Poems
 • Reading time:1 min(s) read

મન મસ્ત હુઆ તબ ક્યોં બોલે. હીરા પાયો ગાંઠ ગઠિયાયો, બાર બાર વાંકો ક્યોં ખોલે. હલકી થી તબ ચડી તરાજુ, પૂરી ભઈ અબ ક્યોં તોલે ?

Continue Reading મન મસ્ત હુઆ

મન તુમ ભજન કરો

 • Post category:Kabir / Poems
 • Reading time:1 min(s) read

મન તુમ ભજન કરો જગ આઈકૈ. દુર્લભ સાજ મુક્તિ દેહી, ભૂલે માયા પાઈકૈ, લગી હાટ સૌદા કબ કરિહૌ, કા કરિહૌ ઘર જાઈકૈ… મન તુમ

Continue Reading મન તુમ ભજન કરો

ભજો રે ભૈયા રામ ગોવિંદ હરિ

 • Post category:Kabir / Poems
 • Reading time:1 min(s) read

ભજો રે ભૈયા રામ ગોવિંદ હરિ, રામ ગોવિંદ હરિ ... ભજો રે ભૈયા જપ તપ સાધન કછુ નહીં લાગત, ખરચત નહીં ગઠરી ... ભજો રે ભૈયા

Continue Reading ભજો રે ભૈયા રામ ગોવિંદ હરિ

અવધૂ મેરા મન મતવારા

 • Post category:Kabir / Poems
 • Reading time:1 min(s) read

અવધૂ મેરા મન મતવારા (૨) ઉનમનિ ચઢા ગગન રસ પીવૈ, ત્રિભુવન ભયા ઉજિયારા… અવઘૂ મેરા ગુડકર જ્ઞાન ધ્યાન કર મહુવા, ભવ ભાઠી કરિ ભારા, સુષમન નાડી સહજ સમાની, પીવૈ પીવન હારા… અવધૂ મેરા

Continue Reading અવધૂ મેરા મન મતવારા

બીત ગયે દિન ભજન બિના

 • Post category:Kabir / Poems
 • Reading time:1 min(s) read

બીત ગયે દિન ભજન બિના રે ભજન બિના રે ભજન બિના રે. બાલ અવસ્થા ખેલ ગવાઁઈ જબ યૌવન તબ માન ધના રે ... બીત ગયે દિન

Continue Reading બીત ગયે દિન ભજન બિના