નથી હોતી

  • Post category:Harindra Dave / Poems
  • Reading time:1 min(s) read

હું એને પામું છું એની નિશાની જ્યાં નથી હોતી, નિહાળું છું હું એક તસવીર ને રેખા નથી હોતી! જીવન પુસ્તક મહીં આ પ્રેમ પણ અંતિમ વચન ક્યાં છે? બધી દીવાનગીના મૂળમાં લયલા નથી હોતી.

Continue Reading નથી હોતી

હોઠ હસે તો

હોઠ હસે તો ફાગુન ગોરી! આંખ ઝરે તો સાવન, મોસમ મારી તું જ, કાળની મિથ્યા આવનજાવન.

Continue Reading હોઠ હસે તો

મ્હેકમાં મ્હેક’ મળી જાય

મ્હેકમાં મ્હેક’ મળી જાય તો મૃત્યુ ન કહો, તેજમાંતેજ ભળી જાય તો મૃત્યુ ન કહો, રાહ જુદો જો ફંટાય તો મૃત્યુ ન કહો શ્વાસની લીલા સમેટાય તો મૃત્યુ ન કહો.

Continue Reading મ્હેકમાં મ્હેક’ મળી જાય

કોને ખબર

કોને ખબર તને હશે એ મારી દશા યાદ ? મુજને તો આ ઘડી સુધી છે તારી સભા યાદ. એકાન્તની ક્ષણો, એ અમારે નસીબ ક્યાં ? સ્વજનો તજીને જાય તો સરજે છે સભા યાદ.

Continue Reading કોને ખબર

આમ એવી શૂન્યતા છે કે

આમ એવી શૂન્યતા છે કે હવે રહેવાય નહીં , તારી યાદ આવે ને જીવી જાઉં તો કહેવાય નહીં. આ અરીસાના બધા ટુકડા વીણો તો શું થશે ? ત્યાં જે દેખાતો હતો ચહેરો હવે દેખાય નહીં.

Continue Reading આમ એવી શૂન્યતા છે કે

પાન લીલું જોયું ને તમે યાદ આવ્યાં

પાન લીલું જોયું ને તમે યાદ આવ્યાં, જાણે મોસમનો પહેલો વરસાદ ઝીલ્યો રામ, એક તરણું કોળ્યું ને તમે યાદ આવ્યાં.

Continue Reading પાન લીલું જોયું ને તમે યાદ આવ્યાં

Tari Utreli Pagh Mane Aap

તારી ઊતરેલી પાઘ મને આપ મારા સ્વામી, મને ભગવા તે રંગ તણા ઓરતા; મારા મૃગજળના ભાગ્યથી છોડાવ મારા સ્વામી, મને ભગવા તે રંગ તણા ઓરતા… ટેક.

Continue Reading Tari Utreli Pagh Mane Aap

વિરહની રાતનું વર્ણન જરા રહો તો કહું

વિરહની રાતનું વર્ણન જરા રહો તો કહું કહું, જે હોય છે આલમ તમે ન હો તો કહું. અમે જ ચાંદની માંગી, અમે જ કંટાળ્યા, તમોને ભેદ એ જો અંહકાર હો તો કહું.

Continue Reading વિરહની રાતનું વર્ણન જરા રહો તો કહું