સ્થિરતાએ રહેજો ને વચનમાં ચાલજો

 • Post category:Gangasati / Poems
 • Reading time:1 min(s) read

સ્થિરતાએ રહેજો ને વચનમાં ચાલજો, ને રાખજો રૂડી રીત રે, અજાણ્યા સાથે વાત નવ કરજો, ને જેનું મન સદા વિપરીત રે ... સ્થિરતાએ.

Continue Reading સ્થિરતાએ રહેજો ને વચનમાં ચાલજો

હેઠા ઊતરીને પાય લાગ્યા

 • Post category:Gangasati / Poems
 • Reading time:1 min(s) read

હેઠા ઊતરીને પાય લાગ્યા ને ઘણો છે એનો ઉપકાર રે, અમાપક બુદ્ધિ થઈ ગઈ છે મારી, ને લાગ્યો અકર્તા પુરૂષમાં તાર રે … હેઠા.

Continue Reading હેઠા ઊતરીને પાય લાગ્યા

સદગુરૂ વચનના થવા અધિકારી

 • Post category:Gangasati / Poems
 • Reading time:1 min(s) read

સદગુરુ વચનના થાવ અધિકારી મેલી દો અંતરનું અભિમાન, માન મેલીને તમે આવો મેદાનમાં, સમજો ગુરુજીની શાન રે ... સદગુરુના.

Continue Reading સદગુરૂ વચનના થવા અધિકારી

સાનમાં રે શાન તમને ગુરુજીની કહું

 • Post category:Gangasati / Poems
 • Reading time:1 min(s) read

સાનમાં રે શાન તમને ગુરુજીની કહું પાનબાઈ ઉપજે આનંદ કેરા ઓઘ રે, સિદ્ધ અનુભવ જેના ઉરમાં પ્રગટે ને મટી જાય માયા કેરો ક્ષોભ રે ... સાનમાં રે

Continue Reading સાનમાં રે શાન તમને ગુરુજીની કહું

Sarve Itihaas No Sidhdhant Ek Che – Gangasati Bhajans

 • Post category:Gangasati / Poems
 • Reading time:1 min(s) read

સર્વ ઈતિહાસનો સિદ્ધાંત એક છે સમજવી સદગુરુ કેરી શાન રે, વિપત્તિ આવે પણ વૃતિ ન ડગાવવી મેલી દેવું અંતરનું માન રે .... સર્વ ઈતિહાસનો

Continue Reading Sarve Itihaas No Sidhdhant Ek Che – Gangasati Bhajans

Saral Chit Rakhine Nirmal Rehvu – Gangasati Bhajans

 • Post category:Gangasati / Poems
 • Reading time:1 min(s) read

સરળ ચિત્ત રાખીને નિર્મળ રહેવું ને આણવું નહીં અંતરમાં અભિમાન રે, પ્રાણી માત્રમાં સમદૃષ્ટિ રાખવી ને અભ્યાસે જીતવો અપાન રે .... સરળ ચિત્ત રાખી

Continue Reading Saral Chit Rakhine Nirmal Rehvu – Gangasati Bhajans

વચન વિવેકી જે નરનારી

 • Post category:Gangasati / Poems
 • Reading time:1 min(s) read

વચન વિવેકી જે નરનારી પાનબાઈ, બ્રહ્માદિક લાગે તેને પાય રે, યથાર્થ વચનની સાન જેણે જાણી એને કરવું પડે નહીં બીજું કાંઈ રે … વચન વિવેકી.

Continue Reading વચન વિવેકી જે નરનારી

વીજળીના ચમકારે મોતીડા પરોવો

 • Post category:Gangasati / Poems
 • Reading time:1 min(s) read

વીજળીને ચમકારે મોતીડાં પરોવો રે પાનબાઇ ! નહિતર અચાનક અંધારા થાશે જી; જોત રે જોતાંમાં દિવસો વહી જશે પાનબાઇ ! એકવીસ હજાર છસોને કાળ ખાશે જી … વીજળીને ચમકારે

Continue Reading વીજળીના ચમકારે મોતીડા પરોવો