જ્યાં જોઈએ ત્યાં કૂડેકૂડ

  • Post category:Akha Bhagat / Poems
  • Reading time:1 min(s) read

જ્યાં જોઈએ ત્યાં કૂડેકૂડ, સામાસામી બેઠાં ધૂડ, કોઈ આવી વાત સૂરજની કરે, તો આગળ જઈ ચાંચ જ ધરે. અમારે હજાર વર્ષ અંધારે ગયાં, તમે આવાં ડાહ્યાં ક્યાંથી થયા?

Continue Reading જ્યાં જોઈએ ત્યાં કૂડેકૂડ

અખા એ ગુરુ શું મૂકે પાર

  • Post category:Akha Bhagat / Poems
  • Reading time:1 min(s) read

અખા એ ગુરુ શું મૂકે પાર, જેના શિષ્ય ગર્દભ ને ગુરુ કુંભાર! પોતે હરિને જાણે ન લેશ અને કાઢી બેઠો ગુરુનો વેશ! જેમ સાપને ઘેર પરોણો સાપ, મુખ ચાટી વળ્યો ઘર આપ!

Continue Reading અખા એ ગુરુ શું મૂકે પાર

ઊનું ટાઢું નહિ આકાશ

  • Post category:Akha Bhagat / Poems
  • Reading time:1 min(s) read

ઊનું ટાઢું નહિ આકાશ, પાણીમાં નહિં માખણ છાશ, બ્રહ્મજ્ઞાન એવું છે અખા, જ્યાં નહિ સ્વામી સેવક સખા!

Continue Reading ઊનું ટાઢું નહિ આકાશ

Samjan Vina Re Sukh Nahi Jantane Re

  • Post category:Akha Bhagat / Poems
  • Reading time:0 min(s) read

સમજણ વિના રે સુખ નહીં જંતને રે; વસ્તુગતિ કેમ કરી ઓળખય ? આપમાં વસે છે આપનો આતમા રે, તેણે કાંઈ જીવપણું નવ જાય. . સમજણ..

Continue Reading Samjan Vina Re Sukh Nahi Jantane Re

Tilak Karta Trepan Thaya And Other

  • Post category:Akha Bhagat / Poems
  • Reading time:1 min(s) read

તિલક કરતાં ત્રેપન થયાં, ને જપમાળાનાં નાકાં ગયાં, તીરથ ફરી ફરી થાકયા ચરણ, તોય ન પહોંચ્યો હરિને શરણ. કથા સુણી સુણી ફૂટ્યા કાન, તોય અખા ન આવ્યું બ્રહ્મજ્ઞાન.

Continue Reading Tilak Karta Trepan Thaya And Other