અબ મોહે ક્યું તરસાવૌ

અબ મોહે ક્યું તરસાવૌ

  • Post category:Mirabai / Poems
  • Reading time:1 min(s) read

તુમરે કારણ સબ સુખ છોડ્યા, અબ મોહે ક્યું તરસાવૌ હૌ.

વિરહ-વ્યથા લાગી ઉર અંતર, સો તુમ આય બુઝાવૌ હૌ.

અબ છોડત નહીં બનહિ પ્રભુજી, હંસકર તુરત બુલાવૌ હૌ.

મીરાં દાસી જનમ-જનમકી, અંગ સે અંગ લગાવૌ હૌ.

– મીરાંબાઈ